dubravy

7. 12. 2015

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti, kde v roku 2014 vzniklo v súvislosti s poruchovosťou a nevyhovujúcim stavom vykurovacích telies, komínov a dymovodov celkom 93 požiarov z toho 63 vplyvom vyhorenia sadzí v komínoch.
 
Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách : 
 
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na 
 
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín 
 
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín 
 
Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace. 
 
Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.
 
Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní:
 
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich blízkosti horľavé materiály 
 
- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
 
- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 
- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
 
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej 
 
- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály.
 
NEZABUDNITE!!

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete   sami nechajte  to na odborníka - kominára!