dubravy

31. 1. 2017

Pozvánka na čiastočnú schôdzu riadneho zhromaždenia členov Urbárskej spoločnosti - Pozemkového spoločenstva Dúbravy

Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Dúbravy Vás srdečne pozýva
na čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov US - PS Dúbravy,
ktoré sa uskutoční:

12.03.2017 /Nedeľa/ o 15:00 hodine v Kultúrnom dome obce Dúbravy

Program:
1.  Prezentácia účastníkov od 13:00 - 15:00 hod.
2.  Otvorenie
3.  Voľba komisií: Mandátovej, návrhovej a volebnej
4.  Správa o činností a hospodárení US za rok 2016
5.  Správa dozornej rady US a kontrola uznesenia za rok 2016
6.  Návrh rozpočtu na rok 2017 a plán činnosti
7.  Doplňujúce voľby člena výboru podľa Zákona č. 97/2013 Z.z.
8.  Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2016
9.  Rôzne - diskusia
10. Uznesenie a schválenie uznesenia
11. Záver

Vaše podnety a návrhy, ako aj záujem o predaj svojich spoluvlastníckych podielov môžete nahlásiť v kancelárií US osobne, alebo písomne, každý pondelok v čase od 17:00 do 18:00 hod.