dubravy

24. 8. 2017

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

                                                        

                         Zverejnenie adresy a elektronickej adresy na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

volebnej komisie v Dúbravách

pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostke obce do 5. októbra 2017Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej alebo elektronickej forme. V listinnej forme na adresu Obec Dúbravy, Obecný úrad, Dúbravy 196, 962 12  Dúbravy a v elektronickej forme na adresu obecαdubravy.sk, prípadne katarina.janokovaαdubravy.dcom.sk.

 

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Obec Dúbravy utvorené 3 volebné okrsky.