dubravy

2. 1. 2018

Pozor!!! Zmena zberu triedeného odpadu.

Žltámodrá  a  zelená, červená

P O Z O R   Z M E N A !

Z B E R   T R I E D E N É H O   O D P A D U   M Á   N O V Ý   H A R M O N O G R A M.

 Nebudú sa v jeden deň v mesiaci zbierať všetky zložky naraz, ale  VŽDY V UTOROK SA BUDÚ ZBIERAŤ DVE ZLOŽKY.

Najbližšie termíny sú:

 DŇA 23.1.2018 sa uskutoční  ZBER PLASTOV  a ZBER  PAPIERA

 DŇA 30.1.2018 sa uskutoćní  ZBER SKLA, a  ZBER  KOVOV a tetrapakov

Ďalšie termíny odvozov Vám budú oznámené v najbližších dňoch-

Dôvod prečo sme k tomu pristúpili, je narastajúci objem triedených odpadov, čo je potrebné zbierať už len lisovacími komunálnymi vozidlami.

Výhodami tohto modelu zberu je možnosť vyzbierať stúpajúce množstvo, ale aj možnosť zbierať triedené zložky z nádob a nie len z vriec, pretože zberové vozidlá majú vyklápač nádob.

Takže obyvatelia si môžu  menej praktické vrecia nahradiť nádobami a zvýšiť svoj komfort nakladania s odpadom v domácnosti.    

Žiadame občanov, aby si správne vytriedený  odpad v správnej farbe vreca alebo nádoby vykladali podľa určených termínov uvedených v harmonograme. 


Obyvatelia rodinných domov, ktorí chcú nahradiť menej praktické vrecia farebnými nádobami, môžu si ich zakúpiť.

 
Odpad uložený v nesprávnom vreci / nádobe nebude odvezený.
Dodržujte farby vriec / nádob !
 
Marius Pedersen, a.s., Prevádzka Zvolen, Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 5 321 764, 5 322 953, Fax: 045/ 5 479 366, Mob.:0902 947 981
e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk, www.mariuspedersen.sk