dubravy

26. 9. 2018

Poverenie pre vykonávanie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver

       Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor ako orgán vecne, miestne a funkčne príslušný na konanie podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto 

r o z h o d o l:

podľa § 4 ods. 6 a v súlade s ustanovením § 74 ods. 1 písm.c zákona 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poveruje v Poľovnom revíri č. 10 Kalamárka Detva, vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver podľa § 24 ods. 1 a § 26 zákona, Poľovnícku organizáciu Kalamárka, so sídlom Detva č. 612.