dubravy

1. 10. 2018

Oznámenie pre chovateľov a držiteľov hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen oznamuje, že dňom 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony.

Zmena nastala v § 23 - Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, ktorého znenie je nasledovné:

1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu, ak:

a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,

b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,

c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,

d) sú dodžané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,

e) sú dodžané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

2) Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba chovateľa a jemu blízkych osôb.


Domáca zabíjačka - RVPS Zvolen