dubravy

26. 11. 2018

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Zvolene v nadväznosti na aktuálny vývoj nákazovej situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky v rámci krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu a potrebu mať prehľad o súčasnom stave počtu doposiaľ neregistrovaných nekomerčných chovov ošípaných (chov určený na vlastnú spotrebu) s celkovým stavom 1 a viac kusov ošípaných v pôsobnosti RVPS Zvolen Vás týmto žiadame o nahlásenie chovateľov ošípaných na Obecný úrad v Dúbravách.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na povinnosť, ktorá chovateľom hospodárskych zvierat vyplýva v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bodu 1. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a síce, že všetky zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat.

Postup pri založení nového chovu:

a) Registrácia chovu (farmy)

  1. Stiahnite, vytlačte a vyplňte predpísané tlačivo: Registrácia chovu
  2. Vyplnené tlačivo „Registrácia chovu“ si nechajte potvrdiť pracovníkom – veterinárnym inšpektorom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
  3. Riadne vyplnené, podpísané a veterinárnym inšpektorom potvrdené tlačivo „Registrácia chovu“ zašlite poštou na adresu Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline.
  4. Po doručení správne vyplneného tlačiva „Registrácia chovu“ na pracovisku CEHZ bude chovu do 48 hodín vystavený certifikát „Register farmy“, ktorý bude následne zaslaný na adresu chovateľa. Chovateľovi je pridelené registračné číslo farmy (šesťmiestny kód), ktoré je vyznačené na vystavenom certifikáte. Na základe tohto certifikátu získava chovateľ oprávnenie prevádzkovať chov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat s následnou registráciou konkrétnych hospodárskych zvierat.

b) Registrácia zvierat

  1. Pred prvotným hlásením zvierat do CEHZ musia byť zvieratá riadne označené – identifikovateľné. Na trvalú identifikáciu slúžia plastové ušné značky. Distribúciu a predaj ušných značiek zabezpečujú príslušné regionálne strediská PS SR, š.p.
  2. Potrebné informácie ako registrovať jednotlivé druhy hospodárskych zvierat, aké tlačivo na prvotnú registráciu a premiestnenie zvierat použiť a čo je povinnosťou chovateľa nájdete na stránkach CEHZ prípadne sa môžete informovať na najbližšom regionálnom stredisku PS SR, š.p. , alebo telefonickým a mailovým kontaktom na pracovisku CEHZ.