dubravy

3. 1. 2019

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný

podať do 31.01.2019 na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/.

Za zdaňovacie obdobie na rok 2019 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2018

·         nadobudli nehnuteľnosť (stali sa vlastníkmi pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru) a súčasne sú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností

·         predali nehnuteľnosť (zaniklo im vlastníctvo k pozemku, stavbe, bytu alebo nebytovému priestoru) a súčasne už nie sú k 1. januáru 2019 zapísaní v katastri nehnuteľností,

·         alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane

·     vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.2019)

·     vydanie kolaudačné rozhodnutia (právoplatné k 1.1.2019)

·     dokončenie drobnej stavby ako napr. sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hosp. budova a pod. – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou

·     náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy – v nájme

·     prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu – zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia

·     zmena užívania stavby – viacúčelová stavba

 

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu doklad potvrdzujúci zmenu napr.:

·         list vlastníctva

·         kópia kúpnej alebo darovacej zmluvy

·         právoplatné dedičské rozhodnutie

·         právoplatné stavebné rozhodnutie

·         právoplatné kolaudačné rozhodnutie

·         geometrický plán

·         prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu (rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)