dubravy

30. 1. 2019

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Dovoľujeme si upozorniť chovateľov hospodárskych zvierat na povinnosť, ktorá chovateľom hospodárskych zvierat vyplýva v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) bodu 1. zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a síce, že všetky zvieratá musia byť identifikované a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri zvierat.

Postup pri založení nového chovu:

a) Registrácia chovu jednej ošípanej        

  1. Stiahnite, vytlačte a vyplňte predpísané tlačivo: Registrácia chovu 1 ks OS
  2. Riadne vyplnené a podpísané tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zašlite poštou na adresu Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline. CEHZ Vám pridelí registratúrne číslo chovu.

b) Registrácia chovu (farmy)

  1. Stiahnite, vytlačte a vyplňte predpísané tlačivo: Registrácia chovu 
  2. Vyplnené tlačivo „Registrácia chovu“ si nechajte potvrdiť pracovníkom – veterinárnym inšpektorom príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.
  3. Riadne vyplnené, podpísané a veterinárnym inšpektorom potvrdené tlačivo „Registrácia chovu“ zašlite poštou na adresu Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) v Žiline.
  4. Po doručení správne vyplneného tlačiva „Registrácia chovu“ na pracovisku CEHZ bude chovu do 48 hodín vystavený certifikát „Register farmy“, ktorý bude následne zaslaný na adresu chovateľa. Chovateľovi je pridelené registračné číslo farmy (šesťmiestny kód), ktoré je vyznačené na vystavenom certifikáte. Na základe tohto certifikátu získava chovateľ oprávnenie prevádzkovať chov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat s následnou registráciou konkrétnych hospodárskych zvierat.

c) Registrácia zvierat

  1. Pred prvotným hlásením zvierat do CEHZ musia byť zvieratá riadne označené – identifikovateľné. Ošípané sa označujú plastovými ušnými značkami do ľavej ušnice alebo tetovaním do ľavej ušnice alebo plošným tetovaním na ľavú stranu tela. Distribúciu a predaj ušných značiek zabezpečujú príslušné regionálne strediská PS SR, š.p.
  2. Potrebné informácie ako registrovať jednotlivé druhy hospodárskych zvierat, aké tlačivo na prvotnú registráciu a premiestnenie zvierat použiť a čo je povinnosťou chovateľa nájdete na stránkach CEHZ prípadne sa môžete informovať na najbližšom regionálnom stredisku PS SR, š.p. , alebo telefonickým a mailovým kontaktom na pracovisku CEHZ.