dubravy

Projekty obce

Projekty obce:

Rok 2015

7/2015 Dokončenie chodníka v centre obce. Financovanie: Dotácia predsedu BBSK vo výške 1 500 Eur. Vlastné zdroje obce vo výške 3 427 Eur. Spolu 4 927 Eur.     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/2015 Rekonštrukcia kancelárie a zariadenia OÚ. Financovanie: Vlastné zdroje obce vo výške 2 725 Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10/2015Podaná žiadosť na Poľnohosp.platobnú agentúru  na základe vyhlásenej výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z PRV č. výzvy: 5/PRV/2015.

Projekt: Dúbravy, Dvorce-ochrana územia pred povodňami.

Výsledok: Pre nedostatočné množstvo financií na uspokojenie žiadateľov nebolo našej žiadosti vyhovené.

10/2015 - Podaná žiadosť na Environmentálny fond

Žiadosť : Zateplenie úradu a spoločenskej miestnosti. Obecný úrad – rekonštrukcia kotolne.

Výsledok: Žiadosť bola 4/2016 podporená dotáciou vo výške 66 012 Eur. Realizácia ukončená 7/2016 (Zateplené podkrovie OÚ a rekonštrukcia kotolne OÚ vykurovanie peletami.

Rok 2016

3/2016 - Podaná žiadosť na Poľnohosp.platobnú agentúru na základe vyhlásenej výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z PRV č. výzvy: 12/PRV/2015, podané dve žiadosti:

Žiadosť č. 1 : Dúbravy,Iviny- rekonštrukcia budovy pre spolkovú a komunitnú činnosť. Žiadosť č. 2 : Zníženie energetickej náročnosti MŠ vrátane využitia OZE.                                                                                                                        

Výsledok: Výzva bola dňa 10.10.2016 zrušená, na základe našej žiadosti boli obidve žiadosti vrátane PD a príloh.

3/2016 - Podaná žiadosť na Poľnohosp.platobnú agentúru na základe vyhlásenej výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok z PRV č. výzvy: 13/PRV/2015.

Žiadosť :Dúbravy-výstavba odvodňovacieho kanála pre odvodnenie dažďovej vody.(Jedná sa o vybudovanie dažďovej kanalizácie od poslednej uličky dolný koniec obce po rodinu Púpalovci) V roku 2018 plánujeme v tomto mieste vybudovat aj chodník.

Výsledok:  9/2017 sme obdržali výzvu na doplnenie materiálov, žiadosti ešte neboli vyhodnotené.

6/2016 Vybudovanie výtlakovej čerpacej stanice-kanalizácia, časť Dvorce za účelom dokončenia kanalizácie v tejto časti. Financovanie: Vlastné zdroje obce.                                                                                                                                  

8/2016 Modernizácia verejného osvetlenia na základe koncesionárskej zmluvy. Cena koncesije je 5 344 Eur/ rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

9/2016Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pažiť .Financovanie: Dotácia BBSK vo výške 10 000 Eur. Dar od firmy GROUND vo výške 1 250 Eur. Daro od firmy BE - SOl s.r.o. Bytča vo výške 1 250 Eur. Dar od PD Očová vo výške 2 000 Eur.                                                                                                                                                           

10/2016Podaná žiadosť o dotáciu na rok 2017: Dúbravy, rozšírenie kanalizácie Stoka C

Výsledok: Pre nedostatočné množstvo financií na uspokojenie žiadateľov nebolo našej žiadosti vyhovené.

12/2016Kúpa skladu palív Dúbravy-Hradná za účelom zabezpečenia volebnej miestnosti. Financovanie: Vlastné zdroje obce.                                                                                                                                        

Rok 2017

3/2017 Podaná žiadosťna Environmentálny fond na základe výzvy :Činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pod názvom: Zníženie energetickej náročnosti  MŠ vrátane využitia OZE.

Rozhodnuté 30.6.2017. Výsledok:  Pre nedostatočné množstvo financií na uspokojenie žiadateľov nebolo našej žiadosti vyhovené.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/2017 Podaná žiadosť na základe výzvy na predkladanie žiadostí oposkytnutie dotácie vprograme Podpora rozvojašportuna rok 2017 na doplnenie hracích prvkov podporujúcich pohyb detí v areáli MŠ.

Výsledok zverejnený  9/2017: Pre veľké množstvo žiadostí  nebolo možné uspokojiť všetkých žiadateľov, preto sa úrad vlády rozhodol výzvu zrušiť .

6/2017- Dotácia z nadácie SLSP vo výške 5 000 Eur na projekt: Dúbravy, rekonštrukcia domu 22.

6/2017 - Koordinačné združenie obcí a miest Podpoľania, ktorej členom je aj naša obec, podalo žiadosť na základe výzvy Poľnohosp.platobnej agentúry: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE ŠTATÚTOV Miestnych akčných skupín č. výzvy: 21/PRV/2017.


Výsledok: Žiadosti ešte neboli vyhodnotené.

7/2017Dokončenie kanalizácie, časť Dvorce. Financovanie: Vlastné zdroje obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7/2017Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri Studni. Financovanie: Vlastné zdroje obce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8/2017Rekonštrukcia budovy MŠ(výmena strechy, kúrenie,elektroinštalácia,vodoinštalácia,odvodnenie,rekonštrukcia interiéru).                                                              Financovanie:  Dotácia predsedu BBSK vo výške 2 000 Eur. Úver vo výške 80 000 Eur.                                                                                                                                                                              .  

8/2017Koordinačné združenie obcí a miest Podpoľania, ktorej členom je aj naša obec, podalo žiadosť na základe výzvy: Operačný program kvalita životného prostredia na dodávku kompostérov.

9/2017 Príprava materiálov na výzvy z PPA a Environmentálneho fondu.


8/2018 – Predchádzanie vzniku BRKO