dubravy

Požiarna ochrana

Ochrana pred požiarmi

Preventívne opatrenia

Požiarny poriadok obce Dúbravy

 

Povinnosti obce na úseku požiarnej ochrany:

(1) Obec je povinná

a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u  právnických osôb, ktoré zriadila,

b) zriadiť dobrovoľný hasičský zbor obce na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác, ak ďalej nie je ustanovené inak, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

c) zabezpečovať odbornú prípravu dobrovoľného hasičského zboru obce,

d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

e) zabezpečiť výstavbu a údržbu hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,

f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,

g) plniť úlohy právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa ustanovené týmto zákonom vo vzťahu k vlastnému majetku,

h) vykonávať preventívno - výchovnú činnosť.

(2) Obec môže ustanoviť preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave v jeho pracovnom čase sa považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu. 

(3) Podrobnosti o dokumentácii obce na ochranu pred požiarmi, jej druhoch, obsahu a o spôsobe vypracovania a o označovaní nástupných plôch a prístupových komunikácií ustanoví všeobecne záväzny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Zákon č. 129/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

 

DODRŽUJME ZÁSADY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI!!! PREDÍDEME ZBYTOČNÝM ŠKODÁM!!!

 

Bývate bezpečne? U Vás horieť nemusí!!

Vypaľovanie trávy - to nikdy nerob!!!

Chráňme lesy!!!