dubravy

Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. 

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva.

Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s pricípmi právneho štátu. 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Dúbravy

 

Číslo Názov  
23/2016 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom VZN č.23/2016
22/2016 VZN - Prevádzkový poriadok pohrebiska VZN č.22/2016
21/2016 VZN o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Dúbravy VZN č.21/2016
20/2016 VZN o správnych poplatkoch a poplatkoch stanovených obcou Dúbravy VZN č.20/2016
19/2016 VZN o vykonaní menších obecných služieb organizovaných obcou Dúbravy VZN č.19/2016
17/2016 VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby VZN č.17/2016
16/2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č.16/2016
14/2016 VZN o zriadení školských obvodov VZN č.14/2016
13/2016 VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Dúbravy VZN č.13/2016
12/2016 VZN o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Dúbravy pre právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie VZN č.12/2016
11/2016 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Dúbravy VZN č.11/2016
10/2016 VZN o niektorých podmienkach držania psov v obci Dúbravy VZN č.10/2016
9/2016 VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene VZN č.9/2016
8/2016 VZN o verejných kultúrnych podujatiach usporadúvaných na území obce Dúbravy VZN č.8/2016 
7/2016 VZN o slobodnom prístupe k informáciám zverejňovaných obcou Dúbravy VZN č.7/2016
6/2016 VZN o verejnom poriadku na území obce Dúbravy VZN č.6/2016
5/2016 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - trhový poriadok VZN č.5/2016
4/2016 VZN o podrobnostiach a organizácií miestneho referenda VZN č.4/2016
3/2016 VZN o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov obce Dúbravy VZN č.3/2016
2/2016 VZN o používaní a ochrane obecných symbolov VZN č.2/2016
1/2016 VZN pre zbor pre občianske záležitosti  VZN č.1/2016
1/2015 VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Dúbravy VZN č.1/2015
1/2011 VZN o spôsobe prevádzkovania a výberu poplatkov za používanie viacúčelového a tenisového ihriska v obci Dúbravy VZN č.1/2011
  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2010 o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Dodatok č.1 k VZN č.2/2010
2/2010 VZN o určení finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva VZN č.2/2010
  Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o záväzných častiach Územného plánu obce Dúbravy Dodatok č.1 k VZN č.1/2008
1/2008 VZN o záväzných častiach Územného plánu obce Dúbravy VZN č.1/2008