dubravy

Informačná tabuľa

7. 1. 2019

Príprava uchádzačov na prijímacie skúšky na Akadémiu ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Záujemcovia o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl môžu využiť informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktoré zabezpečujú a organizujú prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky. Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši, alebo nám zatelefonujú na číslo 0905 622 170. Osobnú návštevu je potrebné predom nahlásiť. Je .....
3. 1. 2019

Úľava na poplatku za komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť  úľavu za vývoz komunálneho odpadu , aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 16/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy  predložili do 31.01.2019.
3. 1. 2019

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný podať do 31.01.2019  na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/. Za zdaňovacie obdobie na rok 2019 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2018 ·           nadobudli .....
27. 12. 2018

Oznámenie o zriadení ambulantnej lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých v Detve.

Oznamujeme Vám, že od 1.1.2019 bude v Detve na Záhradnej ul. č. 857/3 (t.j. budova, kde ordinuje aj obvodný lekár MUDr. Lukáč) zriadená ambulantná pohotovostná služba pre dospelých v Detve. Jej ordinačné hodiny budú: V pracovné dni od 16.00 - 22.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 7.00 - 22.00 hod. Tel. kontakt do ambulancie: 045/54 55 555 alebo 0905 542 204.
26. 11. 2018

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Zvolene v nadväznosti na aktuálny vývoj nákazovej situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky v rámci krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu a potrebu mať prehľad o súčasnom stave počtu doposiaľ neregistrovaných nekomerčných chovov ošípaných (chov určený na vlastnú spotrebu) s celkovým stavom 1 a viac kusov .....
11. 10. 2018

Oznam OO PZ v Detve

Obvodné oddelenie policajného zboru (OO PZ) v Detve oznamuje občanom, že dňa 17.10. 2018 bude v budove OO PZ v Detve plánovaná odstávka elektrickej energie v čase od 7.45 do 14.00 hod. Z uvedeného dôvodu nebude možné vybaviť doklady na oddelení dokladov a ani na okresnom dopravnom inšpektoráte.  
2. 10. 2018

Zaradenie autobusovej zastávky pre spoj Zvolen - Dúbravy s odchodom o 12:20 hod. z autobusovej stanice Zvolen

Oznamujeme občanom, že Slovenská autobusová dopravy, a.s. Zvolen na základe žiadosti Obce Dúbravy, zaradila do cestovného poriadku autobusovú zastávku pri Hotely Poľana (pri zámku) vo Zvolene pre spoj Zvolen - Dúbravy s odchodom o 12:20 hod. z autobusovej stanice Zvolen. Upozorňujeme, že zastávka bola zaradená iba na skúšku, preto je potrebné, aby ju obyvatelia využívali.
1. 10. 2018

Oznámenie pre chovateľov a držiteľov hospodárskych zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen oznamuje, že dňom 01.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony. Zmena nastala v § 23 - Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, ktorého znenie je nasledovné : 1) Hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu .....
28. 8. 2018

Ponuka spoločnosti NetSpace Detva

  Vážení občania, spoločnosť NetSpace Detva v týchto dňoch dokončuje v našej obci výstavbu optickej siete.  Do konca roka 2018 Vám ponúka špeciálnu akciu na zriadenie balíkov NUO iba za 1€. Taktiež vám ponúka dvojročnú akciu na všetkých 200 televíznych programov so 7-dňovým televíznym archívom a 100 MB internetom iba za 19,99€ mesačne. K tomu pevná linka zadarmo. Leták s akciovou ponukou služieb NUO ste dostali v .....
27. 8. 2018

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru

                Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici 863 dopravných nehôd 13 usmrtených osôb 94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených     Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12. augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné .....
14. 8. 2018

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete"

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky realizuje projekt v rámci prevencie kriminality.   Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).  
5. 1. 2018

Úľava na poplatku za komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť  úľavu za vývoz komunálneho odpadu , aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 16/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy  predložili do 31.1.2018.
5. 1. 2018

Upozornenie občanov /daňovníkov/ na podanie daňového priznania.

Upozorňujeme občanov /daňovníkov/, že každý daňovník u ktorého nastali zmeny ovplyvňujúce vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, je povinný podať do 31.1.2018  na Obecnom úrade v Dúbravách daňové priznanie /čiastkové daňové priznanie/. Za zdaňovacie obdobie na rok 2018 podávajú daňové priznanie daňovníci, ktorí počas roka 2017 ·           nadobudli .....