dubravy

11. 5. 2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Dúbravách.

Obec Dúbravy

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
                                               vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
                                          riaditeľa Materskej školy Dúbravy 114, 962 12 Dúbravy
Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických    zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú    kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- absolvovanie I. atestácie (§ 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z.),
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.).
Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.),
- zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),
- ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.),
- znalosť práce s PC(ovládanie kancelárskeho balíka,práca s e-mailom, internetom a i.),
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
- znalosť pracovnoprávnych predpisov,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
 konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch.
Termín a miesto podania žiadosti:
- písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy,
- obálku označte heslom: „Výberové konanie - Materská škola Dúbravy - Neotvárať!“,
- termín podávania prihlášok do 6. júna 2017 do 12.00 hod.
Termín a miesto výberového konania:
- budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
 
V Dúbravách dňa 11. mája 2017
                                                                                                    Elena Grňová
                                                                                                    starostka obce