dubravy

27. 7. 2017

Predaj majetku po nariadení likvidácie dedičstva mimo dražby.

 

      Súdny komisár JUDr. Ľubomír Spodniak, notár so sídlom v Krupine, poverený konať Okresným súdom Zvolen v dedičskej veci Emílii Ragačovej, rod. Smutnej, oznamuje všetkým záujemcom predaj majetku poručiteľky, ktorý tvorí likvidačnú podstatu dedičstva, ktorý predaj sa vykonáva mimo dražby na záklde verejnej ponuky - oznamom.

Ponúkaný majetok poručiteľky na predaj: viď. prílohu.

Prílohy: