dubravy

3. 1. 2019

Úľava na poplatku za komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, ktorí si chcú uplatniť úľavu za vývoz komunálneho odpadu, aby doklady potvrdzujúce úľavu v zmysle schváleného VZN č. 16/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dúbravy 

predložili do 31.01.2019.